Avd. Diagonal 468 8º 08006 Barcelona | 93 408 29 42 info@amperits.cat
LA SEGURIDAD DE UN PERITAJE PERFECTO

PÈRITS JUDICIALS EN ACÚSTICA

Peritatges d’Acústica

L’objectiu dels nostres peritatges acústics és mesurar el soroll molest originat per activitats industrials o per activitats privades com per exemple un equip domèstic d’aire condicionat. En definitiva es tracta de fonamentar la infracció dels límits establerts per la normativa vigent i per tant justificar les molèsties ocasionades a les persones.

Els nostres perits especialitzats en acústica s’aplicarà una o altra normativa en funció de la ubicació territorial del focus emissor del soroll. Concretament per un focus emissor a Barcelona s’aplicarà l’Ordenança del medi ambient de Barcelona, per a Catalunya s’aplicarà la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica i per al territori espanyol és aplicable el Reial decret 1513/2005.

El nostre peritatge acústic també pot servir per establir les mesures correctores, calcular l’aïllament acústic existent i el necessari. Finalment, el perit acústic també pot assessorar i revisar projectes o mesures realitzades per altres professionals.

Els pèrits del nostre gabinet pericial només utilitzen instrumental certificat i al corrent amb les verificacions periòdiques, requisit fonamental i indispensable perquè la prova pericial tingui plena validesa jurídica.

Mostra de Peritatge realitzat

Es tracta d’un informe pericial referent a la propagació d’un soroll fins a la finestra d’un novè pis. L’objecte del peritatge va ser el càlcul de l’atenuació acústica, des de la font sonora fins a les finestres del novè pis.

El peritatge serveix per fonamentar si els inquilins de la novena planta van poder escoltar el soroll objecte de la pericial. El nostre perit reprodueix l’entorn del sinistre, a la fi de determinar el soroll de fons, valor a comparar amb el nivell acústic propagat a 90 metres.

peritaje-ruido

Els pèrits del nostre Gabinet de Perits Judicials disposen de certificat de “Instal.ladors Autoritzats de Limitadors Acústics”